http://maxdentshop.com/
Contact.html
Info_-_Veelgestelde_Vragen.html
 

Algemene voorwaarden


Artikel 1 - Definities

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

1  Ondernemer: de natuurlijke of rechtspersoon die producten en/of diensten op afstand aan consumenten

    aanbiedt;

2  Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf en een

    overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;

3  Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd

    systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst

    uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

4  Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een

    overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;

5  Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

6  Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst    

    op afstand;

7  Dag: kalenderdag;

8  Duurtransactie: een overeenkomst op afstand met betrekking tot een reeks van producten en/of diensten,

    waarvan de leverings  en/of afnameverplichting in de tijd is gespreid;

9  Duurzame gegevensdrager: elk middel dat de consument of ondernemer in staat stelt om informatie die aan hem

    persoonlijk is gericht, op te slaan op een manier die toekomstige raadpleging en ongewijzigde reproductie van

    de opgeslagen informatie mogelijk maakt.


Artikel 2 – Identiteit van de ondernemer

Maxdent bv, Leemkuijlen 44, 5662 VR Geldrop, Nederland. Tel 0031-653803252, info@maxdent.nl, KVK-nummer: 59047011, BTW-identificatienummer: NL853295177B01


Artikel 3 - Toepasselijkheid

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.


Artikel 4 - Het aanbod

1  Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk

    in het aanbod vermeld.

2  Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.

    De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument

    mogelijk te maken. Als de ondernemer gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe

    weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden

    de ondernemer niet.

3  Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen

    zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.


Dit betreft in het bijzonder:

  de prijs inclusief belastingen;

  de eventuele kosten van aflevering;

  de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn;

  het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht;

  de wijze van betaling, aflevering of uitvoering van de overeenkomst;

  de termijn voor aanvaarding van het aanbod, dan wel de termijn voor het gestand doen van de prijs;

  de hoogte van het tarief voor communicatie op afstand indien de kosten van het gebruik van de techniek voor

    communicatie op afstand worden berekend op een andere grondslag dan het basistarief;

  indien de overeenkomst na de totstandkoming wordt gearchiveerd, op welke wijze deze voor de consument

    te raadplegen is;

  de wijze waarop de consument voor het sluiten van de overeenkomst van door hem niet gewilde handelingen

    op de hoogte kan geraken, alsmede de wijze waarop hij deze kan herstellen voordat de overeenkomst tot

    stand komt;

  de eventuele talen waarin, naast het Nederlands, de overeenkomst kan worden gesloten;

  de minimale duur van de overeenkomst op afstand in geval van een overeenkomst die strekt tot voortdurende

    of periodieke aflevering van producten of diensten.


Artikel 5 - De overeenkomst

1  De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding

    door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

2  Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld

    langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze

    aanvaarding niet is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

3  Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en

    organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een

    veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende

    veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4  De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn

    betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een

    verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek

    goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of

    aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

5  De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op

    zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een

    duurzame gegevensdrager, meesturen:

    a. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken,

        dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

    b. de informatie over bestaande service na aankoop en garanties;

    c. de in artikel 4 lid 3 van deze voorwaarden opgenomen gegevens, tenzij de ondernemer deze gegevens al

        aan de consument heeft verstrekt vóór de uitvoering der overeenkomst;

    d. de vereisten voor opzegging van de overeenkomst indien de overeenkomst een duur heeft van meer dan

        één jaar of van onbepaalde duur is.

6  Indien de ondernemer zich heeft verplicht tot het leveren van een reeks van producten of diensten is de

    bepaling in het vorige lid slechts van toepassing op de eerste levering.


Artikel 6a - Herroepingsrecht bij levering van producten

1  Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van

    redenen te ontbinden gedurende zeven werkdagen. Deze termijn gaat in op de dag na ontvangst van het

    product door of namens de consument.

2  Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het

    product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het

    product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle

    geleverde toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de

    ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 6b - Herroepingsrecht bij levering van diensten

1  Bij levering van diensten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te

    ontbinden gedurende zeven werkdagen, ingaande op de dag van het aangaan der overeenkomst.

2  Om gebruik te maken van zijn herroepingsrecht, zal de consument zich richten naar de door de ondernemer bij

    het aanbod en/of uiterlijk bij de levering ter zake verstrekte redelijke en duidelijke instructies.


Artikel 7 - Kosten  in geval van herroeping

1  Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen ten hoogste de kosten van terugzending

    voor zijn rekening.

2  Indien de consument een bedrag betaald heeft, zal de ondernemer dit bedrag zo spoedig mogelijk, doch

    uiterlijk binnen 30 dagen na de terugzending of herroeping, terugbetalen.


Artikel 8 - Uitsluiting herroepingsrecht

1  Indien de consument niet over een herroepingsrecht beschikt, kan dit door  de ondernemer alleen worden

    uitgesloten indiende ondernemer dit duidelijk in het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de

    overeenkomst, heeft vermeld.

2  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor producten:

    a. die door de ondernemer tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;

    b. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;

    c. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;

    d. die snel kunnen bederven of verouderen;

    e. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de ondernemer geen

        invloed heeft;

    f. voor losse kranten en tijdschriften;

    g. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.

3  Uitsluiting van het herroepingsrecht is slechts mogelijk voor diensten:

    a. betreffende logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten  op een bepaalde datum

        of tijdens een bepaalde periode;

    b. waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd

        is verstreken;

    c. betreffende weddenschappen en loterijen.


Artikel 9 - De prijs

1  Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of

    diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW tarieven.

2  In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan

    schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen

    aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen

    zijn, worden bij het aanbod vermeld.

3  Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien

    zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

4  Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de

    ondernemer dit bedongen heeft en:

    a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

    b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging

        ingaat.

5  De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.


Artikel 10 - Conformiteit en Garantie

1  De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het

    aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de

    datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheids-

    voorschriften.

2  Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten

    en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van de verplichtingen van de

    ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.


Artikel 11 - Levering en uitvoering

1  De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de

    uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen tot verlening van diensten.

2  Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.

3  Met inachtneming van hetgeen hierover in artikel 4 van deze algemene voorwaarden is vermeld, zal het bedrijf

    geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren tenzij een langere

    leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan

    wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij

    de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder

    kosten te ontbinden en recht op eventuele schadevergoeding.

4  In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft

    zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

5  Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een

    vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze

    worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht

    niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.

6  Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de

    consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.


Artikel 12 - Duurtransacties

1  De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde opzeggen met

    inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand.

2  Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is

    overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de

    overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na

    voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.


Artikel 13 - Betaling

1  Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden

    voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen

    van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende bescheiden.

2  Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van

    meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht

    doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen

    vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

3  De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de

    ondernemer te melden.

4  In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht

    om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.


Artikel 14 - Klachtenregeling

1  De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht

    overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2  Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk

    omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3  Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum

    van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de

    ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie

    wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.


Artikel 15 - Aanvullende of afwijkende bepalingen

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.